Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu

Wyszukiwanie zaawansowane

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z siedzibą przy ul. Waryńskiego 34A, w Grudziądzu tel.: 56 66 30 800.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Dróg Miejskich w Grudziądzu możliwy jest pod adresem: e-mail: iod@zdm-grudziadz.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Art. 6 lit. c RODO), na podstawie zawartych umów, których Pani/Pan jest stroną (Art. 6 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w zależności od celów określonych w pkt. 3 mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, w określonych szczególnych sytuacjach prawo do sprzeciwu i usunięcia danych, a  w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.